Na této stránce jsou obchodní podmínky v souladu s GDPR pro:

Spotřebitelé

Podnikatelé

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklo-porcelan-igdz.cz - Spotřebitelé

(dále jen „VOP“)

 

 1.        ÚVODNÍ USTANOVÍ

 1.1.            Toto jsou VOP společnosti I.G.D.Z.- Investment Group DZ, a.s., IČ: 27903982, se sídlem Neratovická 220, Kostelec nad Labem 277 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11912, email:info@sklo-porcelan-igdz.cz, tel.: 725048833 (dále jen „Společnost“).

 1.2.            VOP se použijí na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, který Společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.sklo-porcelan-igdz.cz (dále jen „E-shop“).

 1.3.            Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník”).

 1.4.            Spotřebitelem se dle těchto VOP rozumí člověk, který na rozdíl od prodávajícího při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „Spotřebitel“).

 1.5.            Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

 1.6.            Kde tyto VOP používají pojem kupující, rozumí se jím spotřebitel. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí Společnost.

 1.7.            Právní vztahy mezi společností a spotřebitelem se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění.

 1.8.            Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

 1.9.            Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Společností a Spotřebitelem lze také řešit mimosoudní cestou. V takovém případě kupující může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, Společnost doporučuje Spotřebiteli nejdříve Společnost kontaktovat za účelem vyřešení nastalé situace.

1.10.            Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

 1.       uzavření smlouvy

 2.1.            Nabídkou k uzavření smlouvy ze strany Společnosti se rozumí umístění nabízeného zboží na webové stránky E-shopu. K uzavření kupní smlouvy dochází odesláním objednávky. Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky.

 2.2.            Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uváděny na webových stránkách E-shopu. Tyto informace na webových stránkách E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 2.3.               Kupní smlouvu lze uzavřít jen v českém jazyce.

 2.4.            Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách E-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího, způsob úhrady kupní ceny zboží, údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále jako „Objednávka“).

 2.5.            Před odesláním Objednávky má kupující možnost zkontrolovat a měnit vyplněné údaje, a to i proto, že je možné před odesláním Objednávky v rámci objednávkového formuláře zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Údaje uvedené v Objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).

 2.6.            Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby dle ceníku dodavatele internetového připojení kupujícího.

 

 1.       cenA zboží

 3.1.            Ceny jsou uváděny včetně daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3.2.            Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 3.3.            Prodávající nepožaduje od kupujícího zálohu či jinou obdobnou platbu. Tímto není dotčeno ustanovení VOP ohledně povinnosti uhradit kupní cenu zboží předem.

 

 1.       odstoupení od smlouvy

 4.1.            Kupující může odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží, či provedení platby. V této lhůtě postačuje odstoupení od smlouvy odeslat Společnosti, zakoupené zboží musí být Společnosti zasláno spolu s písemným odstoupením od smlouvy, nebo bez zbytečného odkladu po jeho odeslání, nejpozději však do 14 dnů od odeslání odstoupení od smlouvy. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (nikoliv na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky poškození či nadměrného opotřebení s ohledem na dobu užívání zboží ze strany Spotřebitele. Náklady vrácení zboží nese Spotřebitel.

 4.2.            Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.

 4.3.               Spotřebitel je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.

 4.4.            Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu, či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

 4.5.            Prodávající je povinen Spotřebiteli vrátit všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, a to včetně nákladů na dodání (nabízí-li prodávající v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen Spotřebiteli nahradit nejlevnější z nich). K vrácení plateb podle tohoto bodu dojde nejpozději do 14 dnů od doručení odstoupení od smlouvy a obdržení zakoupeného zboží ze strany Společnosti, a to stejným způsobem, jakým platbu od Spotřebitele Společnost přijala.

 4.6.            Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností Spotřebitele, je prodávající oprávněn vůči Spotřebiteli uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vrácenou částku.

 4.7.            K odstoupení lze použít vzorový formulář, není to však povinností Spotřebitele. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde. Kupující má zároveň k dispozici vzorové poučení o právu na odstoupení zde[MZK2] .

 

 1.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 5.1.            Kupující si může zboží vyzvednout osobně na adrese sídla Společnosti. Kupující si může zvolit doručení zboží poštovní nebo jinou zásilkou.

 5.2.            Doručení na „SLOVENSKO“ - minimální částka poštovného je 290 Kč = cena za 4Kg. Ta bude účtována dodatečně na základě reálných nákladů účtovaných dopravcem s ohledem na váhu a velikost balíčku. Tyto náklady budou vyčísleny dodatečně prostřednictvím emailu.

 5.3.            Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny, neuvádí-li u jednotlivého zboží jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle nejpozději do 5 pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí, nebo co nejdříve poté, překontroloval.

 5.4.            V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, popřípadě je nezbytné zboží uskladnit, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění.

 5.5.            V případě dodání zboží pro vyzvednutí v určené provozovně (sídle) Společnosti je kupující povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě nedostatku identifikace ze strany kupujícího není Společnost povinna zboží vydat.

 5.6.            Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@sklo-porcelan-igdz.cz a sepsat s dopravcem protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Společnosti.

 

 1.       PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 6.1.            Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady (např. nemá sjednané nebo oprávněně očekávané vlastnosti, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost, nebo jakost, zboží neodpovídá jiným zákonným, smluvním nebo i předsmluvním parametrům), a to v souladu s § 2158 a násl. Občanského zákoníku.

 6.2.            Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 6.3.            Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Takto může požadovat bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze požadovat dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.

 6.4.            Není-li oprava nebo výměna zboží možná, nebo Spotřebitel nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může od smlouvy odstoupit a na základě odstoupení od smlouvy může požadovat vrácení kupní ceny v plné výši.

 6.5.            Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.

 6.6.            Právo z vady se neuplatní u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 6.7.            Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit.

 6.8.            Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Kupující je povinen uplatnit reklamaci bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku.

 6.9.            Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu pak nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

6.10.            Kupující má právo podle své volby u vady, která je podstatným porušením smlouvy:

-    odstranění vady dodáním nové věci bez vady, nebo dodáním chybějící věci;

-    bezplatné odstranění vady opravou;

-    přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo

-    odstoupit od smlouvy.

6.11.            Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. Nezvolí-li kupující své právo podle bodu 7.2 VOP včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.

6.12.            Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.

6.13.            Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 

 1.       Vyřízení reklamace

 7.1.            Prodávající je povinen bezodkladně, nejpozději do tří pracovních dnů, rozhodnout o reklamaci, případně o tom, že je k rozhodnutí potřebné odborné posouzení. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 7.2.            Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace spotřebitel požaduje.

 

 1.       Platební podmínky

       8.1.      Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na E-shopu: a) platba bankovním převodem na účet uvedený v E-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách E-shopu, a to v plné výši před dodáním zboží; b) platba v hotovosti v místě sídla Společnosti a to v plné výši před odběrem zboží; c) platba na dobírku přepravci a to v plné výši před převzetím zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 Občanského zákoníku se nepoužije.

       8.2.      V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

       8.3.      V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

       8.4.      Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím Společnosti.

       8.5.      Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

 1.       závěrečná ustanovení

       9.1.      Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvu sjednáno jinak.

       9.2.      Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

       9.3.      Kupní smlouva včetně VOP je archivována prodávajícím v elektronické podobě.

       9.4.      Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 23. 7. 2018.

       9.5.      Znění VOP může společnost měnit či doplňovat, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

       9.6.      Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů zákazníků. 

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.sklo-porcelan-igdz.cz E-SHOP - Podnikatelé

(dále jen „VOP“)

 

 1.        ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1.1.            Toto jsou VOP společnosti I.G.D.Z.- Investment Group DZ, a.s., IČO: 27903982, se sídlem Neratovická 220, Kostelec nad Labem 277 13, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 11912, email:info@sklo-porcelan-igdz.cz, tel.: 725048833 (dále jen „Společnost“).

 1.2.            VOP se použijí na prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu, který Společnost provozuje prostřednictvím svých webových stránek www.sklo-porcelan-igdz.cz (dále jen „E-shop“).

 1.3.            Tyto VOP jsou obchodními podmínkami ve smyslu ustanovení § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník”).

 1.4.            Obchodní podmínky se vztahují pouze na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání (dále jen „Podnikatel“).

 1.5.            Kde tyto VOP používají pojem kupující, rozumí se jím Podnikatel. Prodávajícím se pro účely těchto VOP rozumí Společnost.

 1.6.            Právní vztahy mezi Společností a Podnikatelem neupravené v těchto VOP se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

 1.7.            Dle § 1765 Občanského zákoníku na sebe kupující přebírá nebezpečí změny okolností.

 

 1.       uzavření smlouvy

 2.1.            Veškerá prezentace zboží umístěná ve webové stránce E-shopu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije. Nabídkou k uzavření smlouvy je objednávka kupujícího a k uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím dochází doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v objednávce.

 2.2.            Náklady spojené s balením a dodáním zboží jsou uváděny na webových stránkách E-shopu. Tyto informace na webových stránkách E-shopu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky.

 2.3.            Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na webových stránkách E-shopu. V objednávce musí být zejména uvedeno objednávané zboží, identifikační údaje kupujícího (název, IČO, sídlo, zápis v rejstřících), způsob úhrady kupní ceny zboží a údaj o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží (dále jako „Objednávka“).

 2.4.            Prodávající je oprávněn odmítnout Objednávku. Společnost není povinna odmítnutí přijetí Objednávky kupujícího odůvodňovat. O zrušení Objednávky bude kupující informován telefonicky anebo elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího uvedenou v Objednávce.

 

 1.       cenA zboží

 3.1.            Ceny jsou uváděny včetně daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

 3.2.               Společnost může jednotlivým kupujícím poskytnout slevy a rabaty. Na slevu ani rabat není přímý nárok. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

 1.       PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 4.1.            Kupující si může zboží vyzvednout osobně na adrese sídla Společnosti. Kupující si může zvolit doručení zboží poštovní nebo jinou zásilkou.

 4.2.            Doručení na „SLOVENSKO“ - minimální částka poštovného je 290 Kč = cena za 4Kg. Ta bude účtována dodatečně na základě reálných nákladů účtovaných dopravcem s ohledem na váhu a velikost balíčku. Tyto náklady budou vyčísleny dodatečně prostřednictvím emailu.

 4.3.            Prodávající dodá zboží kupujícímu nejpozději do 15 dnů od zaplacení kupní ceny, neuvádí-li u jednotlivého zboží jinou lhůtu k dodání. V případě zboží označeného slovem „skladem“ prodávající zboží odešle nejpozději do třech pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí, nebo co nejdříve poté, překontroloval. Prodávající dodá zboží kupujícímu ve lhůtě a způsobem stanoveným v potvrzení objednávky/akceptaci. Ke zboží bude přiložena faktura-daňový doklad.

 4.4.            Lhůtu k dodání zboží je možné za strany prodávajícího prodloužit v případě prodlení dodavatelů společnosti s dodávkou objednaného zboží. Prodávající o tom kupujícího vždy předem informuje.

 4.5.            V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, popřípadě je nezbytné zboží uskladnit, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení, popř. náklady na uskladnění.

 4.6.            V případě dodání zboží pro vyzvednutí v určené provozovně (sídle) společnosti je kupující povinen se dostatečně identifikovat platným dokladem totožnosti. V případě, že kupujícím je právnická osoba, je se takto povinen identifikovat zástupce této právnické osoby a je povinen prokázat zmocnění jednat za tuto právnickou osobu. V případě nedostatku identifikace ze strany kupujícího není společnost povinna zboží vydat.

 4.7.            Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu info@sklo-porcelan-igdz.cz a sepsat s dopravcem protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Společnosti.

 

 1.       Zákonná práva z vad

 5.1.            Právo kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na kupujícího, byť se projeví až později. Právo kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou prodávající způsobil porušením své povinnosti.

 5.2.            Kupující oznámí prodávajícímu zjištěnou vadu bez zbytečného odkladu nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

 5.3.            Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo z vady si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu poté. Provedenou volbu pak nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího změnit. To neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.

 5.4.            Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

 5.5.            Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese sídla Společnosti. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

 

 1.       Platební podmínky

 6.1.            Společnost akceptuje následující způsoby platby za zboží v rámci obchodování na E-shopu: a) platba bankovním převodem na účet uvedený v e-shopu a za použití variabilního symbolu uvedeného na stránkách E-shopu, a to v plné výši před dodáním zboží; b) platba v hotovosti v sídle firmy a to v plné výši před odběrem zboží; c) platba dobírkou přepravní společnosti a to v plné výši před dodáním zboží. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 6.2.            V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 7 kalendářních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 6.3.            V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 6.4.            Pokud se kupující dostane do prodlení se zaplacením kupní ceny, je prodávajícím účtována smluvní pokuta z prodlení ve výši 0,1 % z kupní ceny nebo její neuhrazené části za každý den prodlení.

 6.5.               Do úplného zaplacení ceny zboží je zboží výlučným vlastnictvím Společnosti.

 6.6.               Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

 1.       ROZHODČÍ DOLOŽKA

 7.1.            Veškeré spory, které vzniknou z uzavřené smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím či v souvislosti s ní, budou s konečnou platností rozhodovány Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR podle jejího Řádu a Pravidel třemi rozhodci. Kupující i prodávající se zavazují podrobit se rozhodčímu nálezu.

 

 1.       závěrečná ustanovení

 8.1.            Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce Společnosti, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.

 8.2.            Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

 8.3.            Kupující odesláním Objednávky souhlasí s tím, že promlčecí lhůta pro uplatnění práv prodávajícího ze smlouvy se v souladu s ustanovením § 630 Občanského zákoníku prodlužuje na 10 let ode dne, kdy bude možné toto právo uplatnit poprvé.

 8.4.               Tyto VOP jsou účinné od 23. 7. 2018.

 8.5.            Znění VOP může společnost měnit či doplňovat, tato změna se projeví aktualizací data účinnosti VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 8.6.            Osobní údaje kupujících jsou zpracovávány v souladu se Zásadami zpracování osobních údajů a informací o zpracování osobních údajů v rámci obchodních vztahů.


© 2017. Všechna príva vyhrazena. Vytvořilo studio FlexiSoftware.cz.